Tietosuojaseloste

1. YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötiedon käsittelijänä.

3. REKISTERIN NIMI

Yhteistyökumppanien ja asiakkuuksien hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse tietonsa antaneet yhteistyökumppanit sekä julkisissa hankinnoissa yhteystietonsa antaneet mahdolliset uudet kumppanit.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä:

4.1. Käyttötarkoitus

Lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen, asiakkuuksien hoito, rekrytointi ja markkinointi tai muu vastaava laillinen peruste.

4.2. Oikeusperuste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4.3. Henkilötietoryhmät

Nimi, yhteystiedot, yritys, yhteistyön kohteet ja muodot sekä laskutustiedot.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Yhteistyökumppanin yhteyshenkilön henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin kyseinen yhteyshenkilö toimii kyseisessä roolissa. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa säilyttää pidemmän aikaa esimerkiksi lainsäädännön niin edellyttäessä tai tietojen ollessa tarpeellisia osapuolten esittämiin vaatimuksiin liittyen. Tietojen tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin.

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

7. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai sähköpostien, verkkosivuvierailujen, puhelujen, sosiaalisen median ja digitaalisiin palveluihimme kirjautumisen yhteydessä, sekä erilaisista julkisista lähteistä. Henkilötietoja voi kertyä myös yhteistyösuhteen aikana.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1. Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

8.2. Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

8.3. Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8.4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

8.5. Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan toimitusjohtajalla ja hallinnon työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää tietoja työtehtäviensä tekemiseen.

Tietokoneet ja järjestelmät, joissa tietoja säilytetään, on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla.

Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien/vartioinnin piirissä.